Styrelsen informerar

Teknisk förvaltning och felanmälan

Vår Vicevärd Magnus, som också är vår Brf-konsult och har arbetat för Smygehamn förvaltning, har under 2018 dragit sig tillbaka till att endast arbeta som Brf-konsult för styrelsen i enskilda uppdrag.

Detta har lämnat stor press på arbetsbördan för styrelsen, med uppgifter som normalt sett inte ska utföras av styrelsen! Detta har vi försökt lösa genom samarbete med vår fastighetsskötare Söderlindh m.fl.

Det har varit och förblir en ohållbar situation så vi förhandlar med Bredablick om teknisk förvaltning med felanmälan och en fast förvaltare etc.

Detta är inte något som löses på kort tid, men under våren kommer sannolikt en permanent lösning.

Års-avgift

Under de senaste åren har föreningen blivet aviserad en stadigt ökande fastighetsskatt!

Gas har stigit med 6%.

Prisbasbelopp (index) som omfattar alla servicekontrakt, drift, underhåll etc. har höjts med 2,2 % från 2018 till 2019.

Under 2019 kommer en ny energideklaration att upprättas (ska ske var 10:e år) och en ny lagstadga radon-mätning.

Sammanlagt har driftsutgifterna stigit med ca. 130 – 140 000,- från 2018 till 2019.

Den senaste omläggningen av TV-avgift till fast belopp / lgh istället för andelstal och oförändrad årsavgift ger en extra intäkt på cirka 58 000,- som delvis täcker föreningens ökande utgifter under 2019.

Men under 2019 kommer det att ske andra förändringar och optimeringar med bl.a. teknisk förvaltning och minskning med överlapp av servicekontrakt och sannolikt bättre priser via Bredablick hoppas vi kunna hålla årsavgiften oförändrad för tillfället men på årsstämman kommer en ny princip for reglering i årsavgiften att presenteras.

El-avräkning

Föreningen kommer justera el-avgiften för samtliga medlemmar. De senaste åren har avgifterna ökat gällande skatter samt distributionsavgifter ganska markant, vår interndebitering har inte anpassats till dessa nya nivåer på flera år.

Föreningen behöver öka intäkterna för el med ca 30% av sina medlemmar för att komma i kapp i förhållande till nuvarande kostnadsläge/förbrukning, därav kommer den månatliga debiteringen från 2019-04-01 öka med ca 30%. De nya nyckeltalen (baserat på stl på medlemmens lägenhet) blir 325kr/385kr/450kr. Det kommer framgent göras både avläsning samt avräkning halvårsvis av respektive lägenhets förbrukning.

Det har även framförts önskemål från flertalet medlemmar att kunna ta del utav sin egna faktiska förbrukning i förhållande till den gemensamma elförbrukningen – detta kommer vår ekonomiska förvaltare Bredablick Förvaltning ta fram samt återkomma kring

El-billaddning i garaget

Anläggningen är nu i drift. Det koster 2495,- i engångsavgift att bli ansluten och 99,- i månaden i som abonnemangskostnad. Därtill kommer din elförbrukning. Utrustningen är i föreningens ägo och du hyr rätten att använda specifik ladd-station. För mer information kontakta styrelsen.

Vi kommer sannolikt att arrangera en liten demonstration under en kväll i en nära framtid.

Lås

Som en naturlig konsekvens av att alla gemensamma lås nu är elektroniska och med taggar vill föreningen inte längre underhålla det föråldrade nyckelbaserade systemet. De enskilda låsen i lägenhetsdörren svarar den enskilda medlemmen själva för i enighet med stadgarna men nycklar kan fortfarande beställas – lite leveranstid får man dock räkna med.

Man får gärna byta ut sitt eget lås, till t.ex. digitalt lås, men är skyldig att komma ihåg att man skall kunna ge åtgång till behörig person från föreningen m.fl. i aviserade ärenden.

Garaget

All förvaltning av garaget är nu hos Bredablick – kö, kontrakt och uppsägning. Hemsidan kommer kompletteras med denna information också.