Stadgar

Kom ihåg!

Brf Sadelmakaren 2
STADGAR

§13 Motioner
”Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid föreningsstämma ska anmäla detta till styrelsen senast den 1 februari 2018”