Kallelse

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i BRF Sadelmakaren 2 kallas till ordinarie föreningsstämma
Datum: 2019-05-23
Tid: kl. 18.30
Lokal: Landgången (matsalen), Sadelmakarbyn 6.
Föreningen bjuder på lätt förtäring (pizza-slices) från kl 18.
Dokument hörande till ordinarie föreningsstämma kommer successivt hållas tillgängliga på föreningens hemsida.


Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt utlyst
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat – och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut rörande antalet styrelseledamöter samt suppleanter
 14. Beslut rörande antalet revisorer samt revisorssuppleanter.
 15. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 17. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 18. Val av valberedning
 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
          a) Inkommen motion från Walentyna Karlsson 2018-12-31
          b) Inkommen motion från Walentyna Karlsson 2019-02-27
          c) Styrelsens förslag på nedläggning av tvättstugor
 20. Styrelsen informerar om framtida alternativ för TV- och Internet i föreningen
 21. Mötets avslutande

Välkomna!
2019-05-09
Styrelsen

Läs mer, klicka här!