Kallelse

Kallelse till extra föreningsstämma

Medlemmarna i BRF Sadelmakaren 2 kallas till extra föreningsstämma
Datum: 2019-12-10
Tid: kl. 18.30
Lokal: Landgången (matsalen), Sadelmakarbyn 6.
Föreningen bjuder på lätt förtäring (pizza-slices).

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt utlyst
 8. Styrelsen informerar om beslutad avgiftsbeläggning från och med 2020-04-01 för nyttjande av central tvättstuga i trappa 7A.
 9. Beslut om (se bil 1)
       • fortsatt drift eller
       • avveckling av föreningens tvättstuga
 10. Mötets avslutande

Välkomna!
2019-11-21
Styrelsen

Läs mer, klicka här!