Extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma
Medlemmarna i BRF Sadelmakaren 2 kallas till extra föreningsstämma.
Datum: 2018-09-18
Tid: kl 19.00
Plats: Landgången (matsalen), Sadelmakarbyn 6
Dagordning

 1. Öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 8. Beslut om styrelsens förslag på nya stadgar.
  (Dessa är publicerade på föreningens hemsida och kan beställas i utskriven form via mail till magnus[a]cormab.se)
 9. Avslutande

Välkomna
2018-09-10
Styrelsen